خدمات مجالس

تجهیزات مجالس تاجیک

تاجیک: 77690556

منطقه 13 .

ایستگاه پل ، ابتدای سیمتری نیروی هوایی

خدمات مجالس

: مجری و برگزار کننده مجالس .ظروف کرایه