فرهنگسراها

کتاب خانه تلاش

-: 55511125

منطقه 19 .

خاني آباد نو –بلوار ميلاد – جنب پارك ۲۲ بهمن – خ شهرداري

فرهنگسراها

: تعداد کتاب های کتاب خانه۱۰۱۴۴۴ و تعداد اعضای آن ۲۲۹ نفر می باشد.

خانه فرهنگ ميعاد

-: 55032500

منطقه 19 .

خانی آباد نو، خیابان میعاد، میدان ابن سینا

فرهنگسراها

: برگزاری دوره های آموزشی، فرهنگی و هنری