فرهنگسراها

کتاب خانه حزن لاهج

-: 44534055
منطقه 21 . تهرانسر، بلوار گلهانبش خیابان۱۴ خانه فرهنگ تهرانسر

فرهنگسراها

: کتاب خانه، امکان نمایش فیلم

کتاب خانه مسجد النبی

-: 44526462
منطقه 21 . سه راه ارج (تهرانسر)بلوار گلها، بلوار لاله، خیابان شهید طالبی

فرهنگسراها

: انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، دارای سالن مطالعه