دفتر خدمات الکترونیک شهر

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: صدور انواع پروانه و گواهی ساختمان، استعلامات، ثبت گزارشات مرحله ای مهندسین، صدور فیش عوارض نوسازی و پسماند، مفاصا حساب، صدور بیمه نامه ساختمان، بازدید وضع موجود، عوارض خودرو و مجوز طرح ترافیک...