پلیس+10

: دفتر پلیس +10 خدمات تعویض گذر نامه ، خدمات تعویض گواهینامه ، خدمات تشخیص هویت ، خدمات کارت سوخت ، خدمات نظام وظیفه ، خدمات یارانه خانوار ، خدمات صدور اماکن صنفی (جواز کسب) ، خدمات اجرائیات (خلافی - کسر کردن خلافی )...

پلیس+10

: صدور و تمدید گذرنامه، تعویض یا صدور المثنی گواهینامه، ثبت اطلاعات و تغییر آمار در طرح اطلاعات خانوارهای کشور وارائه کد رهگیری، گواهی عدم سوء پیشینه، پیگیری صدور یا صدرو المثنی کارت سوخت، صدور صورت و ضعیت خلافی خودرو، خدمات وظیفه عمومی، صدور و تعویض کارت های معافیت و پایان خدمت و ظیفه عمومی-ساعت کار:شنبه تا 4شنبه:15-7:30 ، 5شنبه :12-7:30...

پلیس+10

: تعویض و صدورگذرنامه تعویض و المثنی گواهینامه تشخیص هویت بیمسا نظام وظیفه کارت سوخت یارانه خانوار رسیدگی غیرحضوری(اعتراض خلافی) پلیس پیشگیری اجرائیات(خلافی)...

پلیس+10

: خدمات الکترونیک انتظامی، خدمات تعویض و صدور گذرنامه، تعویض و المثنی گواهینامه، تشخیص هویت، نظام وظیفه، کارت سوخت، یارانه خانوار، پلیس پیشگیری، رسیدگی غیر حضوری(اعتراض خلافی) خدمات اماکن (جواز کسب) اجرائیات (خلافی)، بیمسا...

پلیس+10

: خلافی(رسیدگی به شکایات و جرائم) ، گواهینامه(تمدید و المثنی)، سوء پیشینه(انگشت نگاری)، گذرنامه، نظام وظیفه، کارت سوخت، اماکن، یارانه، ساعات کار شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 و پنج شنبه 8 الی 12 ...

پلیس+10

: خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10)

پلیس+10

: صدور، تعویض گذرنامه، تعویض، تمدید و المثنی گواهینامه، اصلاح آدرس مالکین خودرو، صدور صورت وضعیت خلافی (اجرائیات) صدور و المثنی کارت هوشمند سوخت، ثبت درخواست های مشمولین (نظام وظیفه) گواهی عدم سوء پیشینه (انگشت نگاری) صدور و تمدید پروانه کسب (اماکن) ویرایش اطلاعات خانوار، رسیدگی به شکایات، صدور وضعیت به صورت غیر حضوری، یارانه خانوار، تغییر آدرس پستی متقاضیان ...

پلیس + 10

حاجی صادقی:

منطقه 15 .

پلیس+10

: خدمات تعویض و صدور گذرنامه-خدمات تعویض و المثنی گواهینامه-خدمات تشخیص هویت-خدمات نظام وظیفه

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10

پلیس+10

: دفتر پلیس +10