چسب صنعتی

برچسب نوین

محمد زاده : 33113648

منطقه 6 .

خ فردوسی جنوبی ، پایین تر از مقابل شهر و روستا

چسب صنعتی

: تهیه کننده انواع روز رنگ ، شب رنگ ، هفت رنگ ، چسب صنعتی و ...