دفتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر خدمات الکترونیک قضایی - کد98301101 - کلیه امور قضایی - دعاوی خانوادگی - پاسداران

منوچهری: 22870320-22870321

منطقه 4 .

پاسداران ، پایین تر از برج سفید ، نبش بوستان یکم ، پلاک 201 ، طبقه دوم ، واحد 6

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

: پذیرش ثبت و ارسال کلیه مور قضایی شامل دعاوی مالی ، دعاوی اموال و مالکیت