خدمات مسافرتی

یکی از تجارت های موفق ورود به بازار سفر و گردشگری می باشد . لذا شرکت اطلاعات نوین بر آن شد تا اطلاعات و تلفن مراکز سفر و گردشگری را در اختیار علاقه مندان قرار دهد