قالبسازی و فرز کاری

صباغی

صباغی : 55319277

منطقه 16 .

شوش شرقی خ شهرزاد اول 20 متری منصور