قالبسازی و فرز کاری

قالب ابزار مصطفی

ملازینل: 66396351
منطقه 18 . شادآباد، 17شهریور، بین 15متری اول و دوم،

قالبسازی و فرز کاری

: ابزار قالبسازی

پرتو صنعت

رضایی: 66823404
منطقه 18 . 17شهریور میدان بور بور خیابان عبدالرحیمی (تهران بتن)

قالبسازی و فرز کاری

: خدمات وایر کات وسوپر دریلو فرزCNC طراحی وساخت قالب فروش سیم رزین وفیلتر

ستاک

زینعلی: 66804165
منطقه 18 . شادآباد، خ 17شهریور، بین اول ودوم