کمپرسورهای صنعتی-معدنی

ایران کمپر سورپیشتازان

علی پور: 55838306

منطقه 19 .

حیابان زمزم، نبش کوچه سیزدهم، گاراژ کهنسال

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: سازنده کمپرسورهای صنعتی