کانال سازی - نبشی سازی

بیات

بیات: 66819746

منطقه 18 .

بلوارمعلم-شهرک امام حسین-بلوارالغدیر

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

کیومرث

محمدی: 55348312

منطقه 16 .

نازی آباد-بازاردوم-خ پارس-تقاطع سامانی

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

سلوکی

سلوکی : 66296318

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ بهرامی

اطیابی

اطیابی: 33372824

منطقه 20 .

شهر ری خ امام حسین خ منتظری

کانال سازی - نبشی سازی

: کانال -سرویس کوله

کانال سازی تیرآبادی

حیدری تیرآبادی : 66236491

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ ساسان پژاند- انتهای خیابان احمد حسینی رو به رو ی پارک شهید لواسانی کانال سازی حیدری تیرآبادی

کانال سازی - نبشی سازی

: کانال کولر سازی ساخت ونصب انواع کانال های کولر و سیستم های تهویه با بیش از 30 سال سابقه