کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: طراحی مهندسی و ساخت گلخانه و سیستم آبیاری ، بذور- سموم و لوازم کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: لوازم یدکی ماشین آلات کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: تهیه وتوزیع قطعات کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: لوازم کشاورزی وجوجه کشی