کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: تجهیزات کشاورزی و باغبانی- فروش و واردات بذر کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: سموم شیمیایی و دفع آفات- فروش و واردات بذر کشاورزی- کود شیمیایی و حیوانی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: تجهیزات چمن زن- فروش و واردات بذر کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: محصولات کشاورزی- فروش و واردات بذر کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: مرکز تهیه و توزیع موتور آلات کشاورزی- و آبیاری

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: ارائه دهنده کلیه خدمات سم پاشی