کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: لوازم کشاورزی و باغبانی، کلیه سموم کشاورزی و خانگی ، انواع کود ، بذر و آفت کشهای تخصصی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: سموم و دفع آقات نباتی و خانگی-کود شیمیایی-بذر گل و سبزی-چمن و لوازم باغبانی