ریسندگی و بافندگی

اسکاج قو

دادرس: 33143666

منطقه 15 .

خاوران شهرک صنعتیه ثامن الحجج

ریسندگی و بافندگی

: تولید اسکاج سیمی نورد شده 2 نخ

صائمی

-: 33732057

منطقه 15 .

خاوران، خ اتابک