بیمارستان

جماران (قلب)

-: 22290204-9
منطقه 1 . م جماران - خ شهیدحسنی کیا

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان قلب

شهدای تجریش

-: 22718001-9
منطقه 1 . م تجریش- خ شهرداری

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

دکترمسیح دانشوری

-: 22803550-9
منطقه 1 . نیاوران- خ شهیدباهنر- دارآباد

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

نورافشار

-: 22280441-2
منطقه 1 . نیاوران - جمال آباد- خ اکبرصبوری- خ پانزدهم

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

آیت اله طالقانی

-: 22403561-70
منطقه 1 . اوین - جنب دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان

: بیمارستان ها

505ارتش

-: 22443897-22445896
منطقه 1 . چهارراه مینی سیتی - سه راه ازگل - انتهای بلواراوشان

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های ارتش

شهیددکترچمران( ارتش)

-: 22937034-5
منطقه 1 . م نوبنیاد- خ صنایع (اقدسیه)

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های ارتش

رضائی(اعصاب وروان)

-: 22280380-22801197
منطقه 1 . نیاوران-منظریه2- خ شهیدابراهیمی

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های روانی

بیمارستان ساسان

-: 8895170الی 89
منطقه 1 . م ولیعصر- بلوار کشاورز-

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان شهید دکتر چمران

-: 22937031
منطقه 1 . نو بنیاد- خ شهید لنگری- خ صنایع

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان شهید با هنر

-: 22287385
منطقه 1 . نیاوران - منظریه 1

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان رضایی

-: 22284850
منطقه 1 . نیاوران- خ شهید ابراهیمی- اسایشگاه رضایی

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

-: 27123000
منطقه 1 . نیاوران - دارآباد

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان آیت ا.. طالقانی

-: 22403838-22401935
منطقه 1 . چمران- اوین- جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان خیریه محک

-: 23501001
منطقه 1 . دار آباد- جاده لشگرک - بلوار اوشان- بلوار جنت- بلوار محک

بیمارستان

: بیمارستان 100 تختی خیریه محک ویژه کودکان سرطانی

بیمارستان فرمانیه

-: 22285668
منطقه 1 . بلوار شهید لواسانی- قبل از تقاطع پاسداران-نبش ک لادن

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان نیکان

-: 22981725
منطقه 1 . م اقدسیه- ابتدای ارتش- خروجی اراج- خ 22 بهمن-

بیمارستان

: بیمارستان