بیمارستان

بیمارستان

: خدمات بستری : ارولوژی ، چشم پزشکی ، عفونی ، قلب و ریه ، داخلی ، پیوند کلیه خدمات سرپایی : داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی تی اسکن، سونوگرافی، پزشکی هسته ای، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، اسپیرومتری، برونکوسکوپی، تست ورزش، اپتومتری ...

بیمارستان

: (نظام پزشکی: 36663) متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان، فوق تخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار درمانگاه فوق تخصصی کلیه و فشار خون درمانگاه فوق تخصصی کودکان و نوزادان...

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان کودکان

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان قلب

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان قلب

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان مسمومین

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی