بیمارستان

نیروی دریایی

-: 22549096-7

منطقه 3 .

خ پاسدارن - میدان هروی- گلستان 5

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

هاشمی نژاد

-: 88797761-5

منطقه 3 .

بالاترازمیدان ونک- خ والی نژاد

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

توانبخشی معلولین ذهنی تهران

-: 22234983

منطقه 3 .

خ شریعتی - بالاترازپل صدر

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

جواهری

-: 22261016و22260002

منطقه 3 .

خ دکتر شریعتی -بالاترازقلهک - خ زرگنده

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

علی اصغر

-: 22222041-4

منطقه 3 .

خ دکترشریعتی- خ شهیددستگردی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

کیان

-: 2262828-2263838

منطقه 3 .

خ دکترشریعتی- دوراهی قلهک

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

مفید

-: 22227020-3

منطقه 3 .

خیابان شریعتی-روبروی حسینیه ارشاد

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

هدایت(تأمین اجتماعی)

-: 22544173-6

منطقه 3 .

خ شریعتی - خ هدایت

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های تامین اجتماعی

ایرانمهر

-: 22009071-10

منطقه 3 .

خ شریعتی - دوراهی قلهک

بیمارستان

: بیمارستان ها

شهیدمطهری(سوختگی)

-: 88770031-6

منطقه 3 .

خ ولیعصر- بالاترازمیدان ونک- خ رشیدیاسمی

بیمارستان

: بیمارستان ها -سوانح و سوختگی

شهیدلبافی نژاد(تأمین اجتماعی)

-: 22549010-18

منطقه 3 .

خ پاسداران- خ امیرابراهیمی-خ بوستان نهم

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های تامین اجتماعی

اختر

-: 2263008-2261761

منطقه 3 .

خ شریعتی - خ پل رومی - خ شریفی

بیمارستان

: بیمارستان ها

بقیه الله اعظم

-: 2151

منطقه 3 .

خ ونک - خ ملاصدرا- بعدازچهارراه شیخ بهائی

بیمارستان

: بیمارستان ها

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان کودکان مفید

-: 22227021 الی 8

منطقه 3 .

شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان کیان

-: 22266564

منطقه 3 .

شریعتی- دو راهی قلهک-

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

-: 2222041الی 5

منطقه 3 .

بزرگراه مدرس- بعد از پل میرداماد- خ شهید وحیدی دستگردی

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

-: 81161

منطقه 3 .

ولیعصر- بالاتر از م ونک- خ شهید والی

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان صدر

-: 22542399

منطقه 3 .

بزرگراه ایت ا.. صدر- م پیروز- خ شهید برادران رحمانی- نبش دلپذیر

بیمارستان

: بیمارستان