تاکسی رانیها

تاکسی سزویس کد10

آزاد: 22550255-22772514-22772515-22587440-26471292-26471297-(مدیریت:26471450)

منطقه 3 .

پاسداران ، برج سفید ، همکف ، واحد7

تاکسی رانیها

: تاکسی سرویس

منطقه3

-: 26700859

منطقه 3 .

خیابان شریعتی با لا تر از سه راه ضراب خانه  روبروی بانک شهر نبش بن بست ویرا  طبقه  3

تاکسی رانیها

: تاکسی رانی