زندان ها و ندامتگاه ها

اداره کل زندان های استان تهران

-: 22123067
منطقه 2 . سعادت آباد - کوی فراز - اداره کل زندان های استان تهران - ط. سوم

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

اوین

-: 22430014
منطقه 1 . اوین – خیابان شهید كچویی

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

خورین

-: 36776000
حومه تهران . ورامین

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

دماوند

-: 76392123
حومه تهران . دماوند

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

شهرری

-: 36120308 - 5 –  36128114  - 36121040
حومه تهران . قرچك

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

کانون اصلاح و تربیت تهران

-: 444307033-4 - 44314755 4- 44314655
منطقه 5 . صادقیه- انتهاي بلوار آیت اله کاشانی-شهرزیبا-میدان الغدیر

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

مركزی تهران

-: 4 – 56258010  -  9 – 56258050  -  56258061
حومه تهران . جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كیلومتر 5 -  شهرك صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها