قطعات الکترونیکی

کرج الکترونیک

مدیریت: فرزاد حسینی

کرج - منطقه 9 .

خ دانشکده

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی

روشن

مدیریت: حسن روشن

کرج - منطقه 9 .

خ دانشکده

قطعات الکترونیکی

: صنایع الکترونیک