کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: انواع چمنها، تخم سبزیجات، تخم گلها، انواع کود شیمیایی سموم دفع آفات نباتی