ریخته گری

دایکاست پرس

-: 44901580

منطقه 21 .

بزرگراه لشکری، کیلومتر13، جنب کاشی ایرانا

ریخته گری

: ریخته گری فلزات

شرکت ماژین استیل

-: 44564248

منطقه 21 .

جاده قدیم کرج، کیلومتر8، جنب پارس خودرو، خ نخ زرین

ریخته گری

: تولیدقطعات ریخته گری