موسسات و انجمن های خیریه

انجمن خیریه وغیر انتفاعی حامیان مهر آذری

-: 55339850-55315863

منطقه 16 .

یاخچی آباد – خیابان بهمنیار – مقابل بیمارستان مفرح

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه طلیعه کرامت

-: 55004595

منطقه 16 .

یاغچی آباد – خیابان بهمن یار – روبروی بیمارستان مفرح

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه