موسسات و انجمن های خیریه

موسسه امام جواد بن علی (ع)

-: 66804099 – 6681846

منطقه 18 .

شاد آ‌باد – میدان شاد آباد – خیابان شهرداری – خیابان شهید سلیمانی شرقی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

بنیاد کامرانی

-: 46815202

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج – کیلومتر 18 – پشت کارخانه کفش ملی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین