فرآورده های دریایی

فروشگاه ساحل

عزیزی: 77493761

منطقه 4 .

رسالت، فرجام شرقی، نرسیده به چهارراه خاور

فرآورده های دریایی

: عرضه ماهی، میگو، مرغ، بلدرچین، کبک