فرآورده های دریایی

سوپر پروتین ناصر

کمالی: 44699512

منطقه 5 .

شهرک اکباتان، فاز2، مجتمع تجاری گلهای جنوبی،

فرآورده های دریایی

: فرآورده های پروتئینی