دندانپزشکی - دندانسازی

-

خورشیدی: 22007090

منطقه 3 .

خ شریعتی بالاترازظفر

-

پورهاشمی: 22870507

منطقه 3 .

خ شریعتی روبروی متروشریعتی

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی کودکان

-

فلاح: 22860550

منطقه 3 .

خ شریعتی روبروی متروشریعتی

مطب دکتر محمد کریم زاده

کریم زاده: 88727746

منطقه 6 .

بهشتی-خ وزرا-نبش 16

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک-ایمپلنت-جراح

مطب دکتر پدرامی

پدرامی: 22587063

منطقه 1 .

پاسداران - مقابل گلستان 8

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر حسینی

حسینی: 22573818

منطقه 1 .

پاسداران - مقابل گلستان 8

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر آل آقا

دکترآل آقا: 22557787

منطقه 1 .

پاسداران - مقابل گلستان 8

مطب دکتر صباغ زاده(54447)

صباغ زاده: 2256003-5

منطقه 1 .

پاسداران - نبش نیستان هفتم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک و زیبایی

مطب دکتر جوانبخش

جوانبخش: 22554943

منطقه 1 .

پاسداران - نبش نیستان هفتم

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی از امریکا

مطب دکتر حسینیان

حسینیان: 22553935

منطقه 1 .

پاسداران - نبش نیستان هفتم

-

چوه: 22560004

منطقه 3 .

پاسداران بالاترازبرج سفید

دکتر ذاکرزاده

ذاکرزاده : 22760818

منطقه 3 .

پاسداران پایین تراز برج سفید نبش بوستان سوم

-

طاهری: 22554941

منطقه 3 .

پاسداران بالاترازبرج سفید

مطب دکتر دهقان

دهقان: 22548519

منطقه 1 .

پاسداران

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک کودکان

دکتر لاجی

لاجی : 22855155

منطقه 3 .

پاسداران نرسیده به نگارستان اول خ رفیق دوست

مطب دکتر هدایتی

هدایتی: 22552268

منطقه 1 .

پاسداران

دکتر امامی

امامی : 22884425

منطقه 3 .

پاسداران نبش بوستان یکم

مطب دکتر کیانیان

کیانیان: 22554947

منطقه 1 .

پاسداران

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر افرند

افرند: 88967190

منطقه 11 .

فلسطین - پایین تراز بلوار کشاورز

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر هادی صادق

هادی صادق: 88955499

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی