دندانپزشکی - دندانسازی

رازی

رازی : 55950877

منطقه 20 .

شهر ری ابتدای جاده قم بعداز مسجد الرضا

ایلیا

طالبی: 66305991

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی

بازرگان

دکتر رامین فرهمند و دکتر محمدکاظمرشیدی و دکتر زهراکمالیان: 66290979

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی

مطب دکتر بابایی

بابایی: 66236813

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی

مطب دکتر میرمعصومی

میرمعصومی: 33342163

منطقه 14 .

م شهدا - خ 17 شهریور - خ عامری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر الوندیان

الوندیان: 33357666

منطقه 14 .

م شهدا - خ 17 شهریور - پایین تراز دروازه دولاب

مروارید

وکیلی : 55975816

منطقه 20 .

شهر ری م فرمانداری خ ضمیری

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشکی

دکتر حسین آبادی

حسین آبادی : 33866172

منطقه 15 .

خاوران شهرک کاروان بیست متری نخلی روبروی قنادی مهماندوست

دندانپزشکی - دندانسازی

: پزشک جراح-دندانپزشک

مهر

افشاری: 66300600

منطقه 18 .

یافت آباد غربی - بلوار معلم - خ رجایی