طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه و سیراب شیردان، ساعت کار صبح ها 4 الی 11، عصرها 16 تا 23، (صبح ها کله پاچه ، عصرها کله پاچه و سیراب شیردان) (صبحانه ای کامل برای شروع یک روز خوب)...

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و کله پزی (کله و پاچه)