طباخی - سیراب شیردان

طباخی طیب - طباخی - منطقه 11 - کارگر جنوبی - تهران

گویلی: 55369722-(شماره تلگرام: 09187902539)

منطقه 11 .

تهران ، کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، خیابان شهید معیری ، پلاک 220

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه ، طباخی 90 سال سابقه در زمینه طباخی سیراب شیردان