طباخی - سیراب شیردان

طباخی کاخ - طباخی - کله پزی - بازار

محمودی: 33115285-33960920

منطقه 12 .

بازار ، خ خیام، خ صوراسرافیل، روبروی دادگستری

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پزی، زبان، مغز، پاچه، گوشت، سیراب، شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: مغز، زبان، پاچه و سیراب شیردان و...

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی -کله پزی و سیرابی

طباخی - سیراب شیردان

: مغز ، زبان ، پاچه ، عصرانه سیراب و شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پزی(مغز، زبان)