طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی(کله پاچه، سیرابی، شیردان)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، صبحانه:کله پاچه، مغز، زبان، چشم، عصرانه:سیراب شیردان