طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی(مغز، زیان، بناگوش، معجون، کله پاچه، سیراب شیردان)& در محیطی آرام و خانوادگی