طباخی - سیراب شیردان

طباخی بره کوچولو

زارعی: 77731512-77736603

منطقه 4 .

تهرانپارس، چهارراه تیرانداز، ابتدای رسالت غرب

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان با سنگک داغ (ارسال در محدوده رایگان)

طباخی - سیراب شیردان

: عرضه و ارائه سیگار و تنباکو

طباخی سحر

پرهیزکاری :

منطقه 4 .

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، سنگک داغ

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله، پاچه، زبان، مغز، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه ، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه (ساعت کار:3 صبح تا 12 شب)

طباخی - سیراب شیردان

: سرو و طبخ کله پاچه - سفارشات پذیرفته می شود