برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

پویا

نوجوانی: 66294542

منطقه 17 .

شاد آباد-بازار آهن-بهاران 1-مجتمع گلستان- بلوک 3

ایران پارس

ایرانی: 66652791

منطقه 17 .

شاد آباد-مرکز تجاری 17 شهریور - بلوک Bالف

هاشم زاده

هاشم زاده: 66296994

منطقه 17 .

معلم- خ مدائن -مجتمع اخوان یار لو