خیمه-چادردوزی

نیو کمپینگ

رضایی: 33792127

منطقه 14 .

خیابان پیروزی، خیابان شکوفه،

خیمه-چادردوزی

: چادر(خیمه)، لوازم کمپینگ و مسافرتی

گلچین

اسلامی : 33071109

منطقه 14 .

پیروزی بلوار ابوذر بعداز پل دوم جنب کوچه شهروی

خیمه-چادردوزی

: چادرو خیمه