خیمه-چادردوزی

ساحل

یادگاری: 77329532

منطقه 4 .

فلکه سوم تهرانپارس، خ 196شرقی، خ 137، خ 45متری شریعتی

خیمه-چادردوزی

: مرکزپخش انواع چادروخیمه

اسماعیلی

اسماعیلی : 77068944

منطقه 4 .

تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ف چهارم و م استخر

خیمه-چادردوزی

: خدمات چادر نصب ودوخت انواع چادر

صحرا

افشار : 77355308

منطقه 4 .

تهرانپارس م سیدالشهدا بلوار پروین نبش خ 184شرقی

خیمه-چادردوزی

: خیمه - چادر دوزی