کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: تهیه و توزیع لوازم کشاورزی، صنعتی، ساختمانی، بذر، سم ، کود، لوازم باغبانی، سم پاش، تیلر، علف بر، موتورپمپ الکتروموتور، الکتروپمپ، ماشین آلات عمل آوری پسته، فندق، بادام، گردو ، خرما در ایران...

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: تجهیزات چمن زن- فروش و واردات بذر کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: محصولات کشاورزی- فروش و واردات بذر کشاورزی