نخ و کاموا

-

شهبازی: 55601231
منطقه 12 . بازارعباس آباد

نخ و کاموا

: ضایعات نخ

گرجی

گرجی: 55813023
منطقه 12 . بازارعباس آباد

نخ و کاموا

: قالی، پشم، نخ

نیک چهر

نیک چهر: 66485171
منطقه 6 . خ فلسطین جنوبی-لبافی نژاد

تریکو نخ

گریبانی: 33957504
منطقه 12 . خ جمهوری

هدایتی

هدایتی: 55631692
منطقه 12 . بازار شیرازی

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

سرشاد

سرشاد: 55627862
منطقه 12 . سه راه آهنگرها-به طرف چهار سوق بزرگ

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

عبدالهی

عبدالهی: 55890106
منطقه 12 . بازار آهنگران-

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

خانی

خانی: 55639648
منطقه 12 . چهار سوق بزرگ

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

ناجکار

ناجکار: 55629719
منطقه 12 . بازار چهل تن

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

شایان

جعفرزاده: 55629548
منطقه 12 . بازار چهل تن

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

فرهادی

فرهادی: 55619787
منطقه 12 . بازار آهنگران

نخ و کاموا

: نخ -طناب

جان نثار

جان نثار: 55639066
منطقه 12 . بازار گونی فروشها

نخ و کاموا

: نخ-طناب

پنبه فروشی قطان کاشانی

قطان: 55890366
منطقه 12 . چهار سوق بزرگ-جنب اداره پست

نخ و کاموا

: الیاف و پنبه

ریسمانچی

ریسمانچی: 55606411
منطقه 12 . بازار چهل تن-جنب سرای نواب

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

بیرنگ

بیرنگ: 55613229
منطقه 12 . خ 15 خرداد-جنب چلوکبابی طریقت

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

امین

همتی: 33906218
منطقه 12 . خ 15 خرداد-مقابل نوروز خان

نخ و کاموا

: نخ کاموا

مکث پلاست

ملکی: 55620767
منطقه 12 . خ 15 خرداد-بازار آهنگران

نخ و کاموا

: نخ-طناب

کاموای عرفان

موسی زاده: 66954997
منطقه 12 . م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

بنفشه

بابازاده: 66463170
منطقه 12 . م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

پروین

توکل پناه: 66967440
منطقه 12 . ضلع جنوب غربی م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا