نخ و کاموا

گرجی

گرجی: 55813023

منطقه 12 .

بازارعباس آباد

نخ و کاموا

: قالی، پشم، نخ

نیک چهر

نیک چهر: 66485171

منطقه 6 .

خ فلسطین جنوبی-لبافی نژاد

تریکو نخ

گریبانی: 33957504

منطقه 12 .

خ جمهوری

هدایتی

هدایتی: 55631692

منطقه 12 .

بازار شیرازی

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

سرشاد

سرشاد: 55627862

منطقه 12 .

سه راه آهنگرها-به طرف چهار سوق بزرگ

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

عبدالهی

عبدالهی: 55890106

منطقه 12 .

بازار آهنگران-

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

خانی

خانی: 55639648

منطقه 12 .

چهار سوق بزرگ

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

ناجکار

ناجکار: 55629719

منطقه 12 .

بازار چهل تن

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

شایان

جعفرزاده: 55629548

منطقه 12 .

بازار چهل تن

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

فرهادی

فرهادی: 55619787

منطقه 12 .

بازار آهنگران

نخ و کاموا

: نخ -طناب

جان نثار

جان نثار: 55639066

منطقه 12 .

بازار گونی فروشها

نخ و کاموا

: نخ-طناب

پنبه فروشی قطان کاشانی

قطان: 55890366

منطقه 12 .

چهار سوق بزرگ-جنب اداره پست

نخ و کاموا

: الیاف و پنبه

ریسمانچی

ریسمانچی: 55606411

منطقه 12 .

بازار چهل تن-جنب سرای نواب

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

بیرنگ

بیرنگ: 55613229

منطقه 12 .

خ 15 خرداد-جنب چلوکبابی طریقت

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

امین

همتی: 33906218

منطقه 12 .

خ 15 خرداد-مقابل نوروز خان

نخ و کاموا

: نخ کاموا

مکث پلاست

ملکی: 55620767

منطقه 12 .

خ 15 خرداد-بازار آهنگران

نخ و کاموا

: نخ-طناب

کاموای عرفان

موسی زاده: 66954997

منطقه 12 .

م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

بنفشه

بابازاده: 66463170

منطقه 12 .

م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

پروین

توکل پناه: 66967440

منطقه 12 .

ضلع جنوب غربی م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا

آسیا

موسی زاده: 66466850

منطقه 12 .

ضلع جنوب غربی م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا