نخ و کاموا

صافی - جمشیدی

صافی - جمشیدی: 33975078

منطقه 12 .

ناصر خسرو

برادران ظهوری پور

ظهوری پور: 33975617

منطقه 12 .

ناصر خسرو- جنب مسجد مروی

آقازاده وبرادران

آقازاده: 55608562

منطقه 12 .

م محمدیه(اعدام)ضلع جنوب غربی

نخ و کاموا

: دوک ونخ فروشی

-

نجفی: 55600545

منطقه 12 .

خ خیام-خ پاچنار-خ منوچهرخانی

نخ و کاموا

: کش ونوار بافی

شکرریز

شکرریز: 55631924

منطقه 12 .

مولوی، خ صاحب جمع

نخ و کاموا

: عرضه انواع الیاف و...