نخ و کاموا

منصوری - کرمی

منصوری - کرمی: 55616110
منطقه 12 . بازار - روبروی سرای عوت وحیدی

نخ و کاموا

: نخهای بافت - بند

صافی - جمشیدی

صافی - جمشیدی: 33975078
منطقه 12 . ناصر خسرو

برادران ظهوری پور

ظهوری پور: 33975617
منطقه 12 . ناصر خسرو- جنب مسجد مروی

آقازاده وبرادران

آقازاده: 55608562
منطقه 12 . م محمدیه(اعدام)ضلع جنوب غربی

نخ و کاموا

: دوک ونخ فروشی

-

نجفی: 55600545
منطقه 12 . خ خیام-خ پاچنار-خ منوچهرخانی

نخ و کاموا

: کش ونوار بافی

شکرریز

شکرریز: 55631924
منطقه 12 . مولوی، خ صاحب جمع

نخ و کاموا

: عرضه انواع الیاف و...