نخ و کاموا

آسیا

موسی زاده: 66466850
منطقه 12 . ضلع جنوب غربی م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا

کاموای مهدی

موسی زاده: 66491888
منطقه 12 . نبش ضلع جنوب غربی م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا

منوچهر

موسی زاده: 66960406
منطقه 12 . بعداز م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

مسلم

وفایی: 55803084
منطقه 12 . بازار کفاشها

نخ و کاموا

: نخ و ابریشم

هنر دیرین

فدایی: 55162143
منطقه 12 . سبزه میدان - بازار کفاشها

نخ و کاموا

: نخ فروشی

-

برازنده: 55606713
منطقه 12 . بازار، سبزه میدان

نخ و کاموا

: عرضه انواه نخ

نخ

موسوی: 55818642
منطقه 12 . خیام شمالی بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: فروش انواع نخ وکش

فلاح

فلاح: 55574314
منطقه 12 . خیام شمالی بازاره دروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

صباغ

صباغ: 55577941
منطقه 12 . خیام شمالی بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

کوخواهی

کوخواهی: 55606533
منطقه 12 . خیام شمالی بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: جوراب

شهبازی

شهبازی: 55639433
منطقه 12 . بازاربزرگ خیام شمالی بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

صفری

صفری: 55576773
منطقه 12 . خیام شمالی-بازار عباس آباد - بازار دروازه نو

فتحی

فتحی: 55637957
منطقه 12 . م محمدیه - خ خیام شمالی - بازار دروازه نو

برادران عسگری

عسگری: 55152335
منطقه 12 . م محمدیه - خ خیام شمالی - روبروی مخابرات - بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: انواع نخ

بشیران

بشیران: 55808387
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع نخ

صفانخ

جعفرزاده: 5625310
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تولیدانواع نخ

شهبازی

شهبازی: 55602539
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع نخ

حقیقت

متقی: 55809487
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وپخش انواع نخ

اسماعیلی

اسماعیلی: 55150345
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع نخ

اصلانی

اصلانی: 55603460
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع انواه نخ