نخ و کاموا

کاموای مهدی

موسی زاده: 66491888

منطقه 12 .

نبش ضلع جنوب غربی م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا

منوچهر

موسی زاده: 66960406

منطقه 12 .

بعداز م حسن آباد

نخ و کاموا

: نخ کاموا -طناب

مسلم

وفایی: 55803084

منطقه 12 .

بازار کفاشها

نخ و کاموا

: نخ و ابریشم

هنر دیرین

فدایی: 55162143

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار کفاشها

نخ و کاموا

: نخ فروشی

-

برازنده: 55606713

منطقه 12 .

بازار، سبزه میدان

نخ و کاموا

: عرضه انواه نخ

نخ

موسوی: 55818642

منطقه 12 .

خیام شمالی بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: فروش انواع نخ وکش

فلاح

فلاح: 55574314

منطقه 12 .

خیام شمالی بازاره دروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

صباغ

صباغ: 55577941

منطقه 12 .

خیام شمالی بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

کوخواهی

کوخواهی: 55606533

منطقه 12 .

خیام شمالی بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: جوراب

شهبازی

شهبازی: 55639433

منطقه 12 .

بازاربزرگ خیام شمالی بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

صفری

صفری: 55576773

منطقه 12 .

خیام شمالی-بازار عباس آباد - بازار دروازه نو

فتحی

فتحی: 55637957

منطقه 12 .

م محمدیه - خ خیام شمالی - بازار دروازه نو

برادران عسگری

عسگری: 55152335

منطقه 12 .

م محمدیه - خ خیام شمالی - روبروی مخابرات - بازار دروازه نو

نخ و کاموا

: انواع نخ

بشیران

بشیران: 55808387

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع نخ

صفانخ

جعفرزاده: 5625310

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تولیدانواع نخ

شهبازی

شهبازی: 55602539

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع نخ

حقیقت

متقی: 55809487

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وپخش انواع نخ

اسماعیلی

اسماعیلی: 55150345

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع نخ

اصلانی

اصلانی: 55603460

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع انواه نخ

-

حسن پور: 55604317

منطقه 12 .

خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب