طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی (سرویس رایگان) (شبانه روزی)

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه:کله پاچه؛ عصرانه:سیراب شیردان و کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی کله پاچه و سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی بره تپل (شبانه روزی) سرویس رایگان

طباخی سحر

پرهیزکاری:

منطقه 5 .

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پزی

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی(سرویس درب منزل)، کشتار روز تهران