پلاستیک های صنعتی

بازرگانی فلاحتی - پزد پلیمر

فلاحتی: 66698027-66698089-66629783
منطقه 18 . بازار آهن غرب تهران، مجتمع تجاری 17شهریور، بلوک A/د ، داخل 45متری

پلاستیک های صنعتی

: تهیه و توزیع پلاستیک های مهندسی و صنعتی