آزمایشگاه کنترل کیفیت سموم کشاورزی

آزمایشگاه خاک آرمان نگر - آزمایشگاه خاک - تست خاک - جواز ساختمان - بزرگراه نواب - نواب - تهران

مدیریت: مهندس امیر حسین قانعی

منطقه 10 .

تهران، بزرگراه نواب، خیابان محبوب مجاز، تقاطع خیابان خوش،
limited