طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی - مغز - زبان - پاچه - سیراب - شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی دوستان کله پاچه بناگوش زبان مغز پاچه وسیراب شیردان .لژخانوادگی. شبانه روزی با پیک رایگان درب منزل .سفارشات پذیرفته می شود.کشتار روز

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه (کله پاچه) عصرانه (سیراب شیردان)