طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ( بیرون بر ، طباخی سرویس رایگان درب منزل )

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: کله پاچه مغز زبان، عصرانه: سیراب شیردان کله پاچه (به همراه سنگک داغ و ارسال رایگان)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، سیراب شیردان، کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، غذای طبیعی، لذیذ و مقوی

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، حلیم، سنگک داغ

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه - سیراب شیردان (طباخی)

طباخی - سیراب شیردان

: عرضه کله پاچه - سیراب و شیردان