ریسندگی و بافندگی

نگین بافت

بالا زاده: 55819927

منطقه 12 .

بازار عباس آباد

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

تبرکی

تبرکی: 55802987

منطقه 12 .

بازار-روبروی بازار خیاطها-سرای عالی

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

صدف

داود پور: 55600075

منطقه 12 .

بازار آهنگران

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

ولیعصر

قندی: 55607417

منطقه 12 .

بازار آهنگران

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

امدی

امدی: 55804463

منطقه 12 .

15خرداد

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

سحر

جلوداری: 33112438

منطقه 12 .

لاله زار

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

مهرگان

طباطبایی: 33970396

منطقه 12 .

سعدی جنوبی-جنب پاساژ رضاپور

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

جلوانی

جلوانی: 55614139

منطقه 12 .

چهار راه مولوی/بازار حضرتی

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

فرشادی

فرشادی: 55892736

منطقه 12 .

مولوی/بازار حضرتی/نبش پاساژمهدی

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

رسالت

غفاری: 66462570

منطقه 6 .

جمهوری/چ فروردین/

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

طلائی

حسنی: 66403896

منطقه 6 .

ولیعصر/خ نوفل لوشاتو

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

عسل

برادران: 66492033

منطقه 11 .

ولیعصر

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

یوسفی

یوسفی: 66404729

منطقه 6 .

ولیعصر-خ نوفل لوشاتو

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

ماهان

رضائی: 66483090

منطقه 6 .

ولیعصر/چهار راه امیر اکرم/

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

مشک باف

کربلائی: 66960224

منطقه 11 .

ولیعصر/خ لبافی نژاد

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

طلوع

فقره ای نژاد: 33115562

منطقه 12 .

جمهوری

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

روشن

شهبازی: 33113736

منطقه 12 .

جمهوری/

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

پزشک زاده

پزشک زاده: 33909119

منطقه 12 .

جمهوری/

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

هانی

فراهانی: 33949817

منطقه 12 .

جمهوری/

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

قصرگل

محمودی: 66412722

منطقه 6 .

لبافی نژاد/سه راه جمهوری/

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی