ریسندگی و بافندگی

شبنم

طهماسبی: 33923700

منطقه 12 .

بهارستان - خ جمهوری شرقی

عارفی

عارفی: 33998759

منطقه 12 .

بهارستان - خ جمهوری شرقی

قدیری

قدیری: 66461069

منطقه 11 .

فلسطین جنوبی جنب پاساژ ترمه سرا

ریسندگی و بافندگی

: پارچه فروشی تریکو

جم

حامدی: 33934149

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به ظهیرالاسلام

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی کشباف

تریکو کریمی

کریمی: 33911181

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به ظهیرالاسلام

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی پوشاک

آپادانا

بیات: 33908592

منطقه 12 .

بهار ستان

ریسندگی و بافندگی

: پوشاک تریکو

هاشمی

هاشمی: 33901070

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به ظهیرالاسلام

ریسندگی و بافندگی

: تریکوبافی

خاطره کاشان

حیدری: 88841851

منطقه 7 .

هفت تیر

ریسندگی و بافندگی

: فرش ماشینی

سیتی مد

رنجبر: 33964310

منطقه 12 .

بهارستان

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

بیات

بیات: 33982423

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به ظهیرالاسلام

رنجبر

رنجبر: 33926265

منطقه 12 .

بهارستان - خ جمهوری شرقی

مرادی

مرادی: 33914777

منطقه 12 .

بهارستان - جمهوری شرقی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

ملک پور

ملک پور: 33115019

منطقه 12 .

جمهوری، خ ظهیرالاسلام نبش چ مصباح

ریسندگی و بافندگی

: تریکوفروشی

زیوری

زیوری: 33944381

منطقه 12 .

بهارستان، ابتدای جمهوری

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

تریکو

نحوی: 33901304

منطقه 12 .

بهارستان

بیاتی

اسکندر بیاتی: 33115340

منطقه 12 .

ظهیرالاسلام-جنب ک صبا

تولیدی باران

حسن زاده: 33904604

منطقه 12 .

سعدی شمالی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

برادران احمدی

احمدی: 55892341

منطقه 12 .

چ مولوی - بازار حضرتی

ریسندگی و بافندگی

: انواع تریکو

ناجیان

ناجیان: 55623509

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بین چهارسوق کوچک و بزرگ

قائم

الله مرادی: 55815138

منطقه 12 .

بازار مسگرها - گذر لوطی صالح

ریسندگی و بافندگی

: کش های سوزنی